GEN TEST

Система за генериране и разпечатване на тестове за
обучението по Безопасност на движението по пътищата от 1 до 8 клас

І. Предназначение

Програмният продукт е предназначен за генериране и разпечатване във формат А4 на тестове за обучението по Безопасност на движението по пътищата от 1 до 8 клас. Компютърната програма се предлага в три варианта – 1-8 клас, 1-4 клас и 5-8 клас.

ІІ. Необходима конфигурация

Минимална: Компютър Pentium ІІ, 433 МHz, RAM 128 MB, HDD 70 MB.
Препоръчителна: Компютър Pentium ІІІ, 500 МHz, RAM 256 MB, HDD 100 MB и по-висока.
Софтуер: Windows XP

ІІІ. Инсталиране на програмата

Стартирате Setup.exe от CD-то, което сте получили от нас или сте свалили от тук и следвате указанията на компютъра, докато завърши инсталацията.

ІV. Структура на програмата

Програмата се състои от три модула:

– модул база данни с над 500 проблема (въпроси, казуси, задачи) по БДП;
– модул за генериране на тестове;
– модул за разпечатване на тестовете.

V. Генериране на тестове

1. Определяне броя на проблемите в теста.
2. Определяне скалата за оценяване.
3. Избор на клас, за който ще се генерира теста.
4. Избор на ниво (според таксономията на Блум), на което ще се измерват знанията на учениците. За обучението по БДП това е само ниво „възприемане“.
5. Избор на познавателни структури, знанията за които ще се измерват.
6. Определяне броя на проблемите за всяка познавателна структура.
7. Генериране на теста.

VІ. Преглед и разпечатване на тестове

В този режим можете:

1. Да прегледате конфигурирания тест.
2. Да го разпечатате ако Ви харесва, ако не – да се върнете обратно за да генерирате нов вариант.
3. Да прегледате логическото описание (съдържащо отговори на всеки проблем и точките, които той носи).
4. Да разпечатате логическото описание.
5. Да генериране втори вариант на теста и т.н.

Забележка:
1. Програмата е разработена на базата на Концепцията за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище, приета от МОН през 2003 г.
2. Методиката за разработване на тестове, която е заложена в програмата, се изучава в квалификационните курсове „Методика за обучение на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата“.

VІІ. Цени и срокове за доставка

* цени:

   – 1-8 клас – 60 лв.
   – 1-4 клас – 40 лв.
   – 5-8 клас – 40 лв.

* доставка – до 3 работни дни след банковия превод на сумата или заплащането в брой.

Ръководство за работа с GenTest V1.1

1. Стартиране на програмата

Програмата се стартира чрез избора на:
Start –> Programs –> Didacta Consult –> GenTest_v1 –> GenTest v.1.1

2. След стартирането на програмата на екрана на монитора се появява следният прозорец:

===

===

Тук е необходимо:

1. Да въведете броя на проблемите в теста.

2. Да изберете и въведете скалата за оценяване.

3. Да изберете клас, за който ще се генерира теста.

===

===

След това натискате бутон „Напред“.

3. В следващия прозорец е необходимо да зададете:

1. Ниво по Таксономията на Блум, на което ще измерват знанията на учениците. За обучението по БДП това е само ниво „Възприемане“. Необходимо е да потвърдите чрез бутона „Потвърди“.

===

===

2. Познавателните структури, знанията за които ще измервате, и броя проблеми за всяка една от тях. След избора на всяка познавателна структура и съответния брой проблеми е необходимо да ги добавите с бутон „Добави“.

===

===

Най-долу в статусбар-а се извежда информация за броя вече въведени от Вас проблеми и колко още остават за допълване до броя, който сте задали в началото. При избора на Познавателни структури и броя проблеми за всяка от тях можете да изтриете вече избрана Познавателна структура чрез бутона „Изтриване на текущ ред“. Извежда се въпрос за потвърждение.

===

===

3. Ако решите, че искате да коригирате броя проблеми за целия тест, можете да се върнете в началото с бутона „Назад“.

4. За да генерирате теста натискате бутон „Генерирай тест“.

4. На екрана на монитора се появява следният прозорец:

===

===

Тук съответно имате четири опции:

1. Да прегледате теста и да го отпечатате. При натискане на този бутон се извежда съобщение.

===

===

Необходимо е да потвърдите с бутон „ОК“.

2. Да прегледате логическото описание и да го отпечатате.

3. Да се върнете назад, ако тестът, който сте генерирали не Ви хареса и желаете да генерирате нов.

4. Да излезете от програмата.

5. Преглед на теста за печат

===

===

От тук можете да разпечатате генерирания тест. Ако решите, че няма да го разпечатвате, а искате да генерирате нов, затваряте прозореца чрез бутона Close и се връщате Назад.

6. Преглед на логическото описание за печат

===

===

От тук можете да прегледате и разпечатате логическото описание за генерирания от Вас тест. Ако решите, че няма да го разпечатвате, а искате да генерирате нов тест, затваряте прозореца чрез бутона Close и се връщате Назад.

7. Връщане назад

При натискане на бутон “Назад” се извежда се въпрос за потвърждение.

===

===

8. Изход от програмата

При натискане на бутон “Изход” излизате от програмата.

ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА И ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА С GenTest!