УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

НОВА!!! Концепция за възпитанието и обучението по БДП в детската градина и българското училище

Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България подобряване безопасността на движението по пътищата за периода 2011 – 2020 г.

Система заорганизация и управление на дейностите, свързанис възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищнотообразование

Държавно образователно изискване за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата:
Предучилищно възпитание и подготовка
Начален етап
Прогимназиален етап
Гимназиален етап

Учебни програми по безопасност на движението по пътищата за:
Детска градина І група
Детска градина ІІ група
Детска градина ІІІ група
Детска градина ІV група

1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас