МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

Фирма „Дидакта Консулт“, която провежда курсове по “Методика на обучението на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата” (Методика на обучението по БДП) от утвърждаването на Концепцията за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище през 2003 година, e утвърдена в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/) да провежда курсове чрез своя Център за професионално обучение „Професия 21 век“.

Предлагаме на Вашето внимание квалификационни курсове (Приложение 1), които могат да бъдат индивидуални или групови.

Индивидуалното обучение се провежда дистанционно в онлайн платформа за обучение BLACKBOARD. Присъственото обучение (50% от хорариума) се провежда под формата на консултации вербални или виртуални (виртуална класна стая) по избор на курсиста. Записвания за индивидуално обучение се извършват от 1-ви до 15-ти всеки месец:

– на телефони 0892230948, 02 9585071;

– на нашия сайт http://cpo21vek.net/RegistyrMON.pdf;

– или на e-mail адреси office@cpo21vek.net и didacta@didactaconsult.com

Груповите курсове са присъствени (50% от хорариума часове) и дистанционно (50% от хорариума часове). Груповите курсове се провеждат в учебното заведение, заявило обучението, или при желание за изнесени обучения в нашите бази хотел „Нептун“ – курорта Дружба, Варна, или хотел „Каварна“ – гр. Каварна.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАУЧНИ РАБОТНИЦИ!

В организирането и провеждане на обучението участват фирма „Дидакта Консулт“ (учебни помагала и дидактически материали) и Центърът за дистанционно обучение на Инженерно-педагогическия факултет на ТУ-София (дистанционна форма на обучение).

Цените за един обучаем са в зависимост от хорариума (кредитите) на курсовете, формата на обучение и броя на курсистите в присъствените курсове.

 

ЦЕНИ:

 КУРСОВЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(позиции от 1 до 4 от Приложение 1):                                                  ЗАЯВКА БДП

Индивидуално обучение: 16 часа (1 кредит) – 40 лева; 32 часа (2 кредита) – 50 лева.

Групово обучение:
Г
рупа до 20 обучаеми: 16 часа (1 кредит) – 40 лева; 32 часа (2 кредита) – 50 лева;
Група от 20 до 30 обучаеми: 16 часа (1 кредит) – 30 лева; 32 часа (2 кредита) – 45 лева;
При група над 30 обучаеми цените се договарят допълнително.

КУРСОВЕ ДРУГИ

(позиции от 5 до 25 от Приложение 1):                                                ЗАЯВКА ДРУГИ

Индивидуално обучение: 16 часа (1 кредит) – 55 лева; 32 часа (2 кредита) – 75 лева; 48 часа (3 кредита) – 95 лева; 64 часа (4 кредита) – 110 лева.

Групово обучение:
Група до 20 обучаеми: 16 часа (1 кредит) – 55 лева; 32 часа (2 кредита) – 75 лева; 48 часа (3 кредита) – 95 лева; 64 часа (4 кредита) – 110 лева.
Група от 20 до 30 обучаеми: 16 часа (1 кредит) – 40 лева; 32 часа (2 кредита) – 55 лева; 48 часа (3 кредита) – 70 лева; 64 часа (4 кредита) – 95 лева.
При групи над 30 обучаеми цените се договарят допълнително.

За допълнителна информация се обръщайте към:

Галина Кирилова, тел.: 0892230948, електронна поща: didacta@didactaconsult.com

маг. Милена Недева, тел.: 0887303255, електронна поща: mi69@abv.bg

д-р Красимир Спиров

Приложение 1

  Наименование Часове Кредити
1. Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата (Методика на обучението по БДП)
32 2
2. Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП 32 2
3. Планиране, организация и контрол на възпитанието и обучението по БДП 16 1
4. Членове на училищни комисии по БДП 16 1
5. Методика на разработването и конструирането на дидактически тестове 32 2
6. Технология на изграждането на курсове за онлайн и дистанционно обучение 32 2
7. Техники за дефиниране на учебните цели 32 2
8. Софтуерни платформи за обучение 48 3
9. Педагогическа превенция на виртуалната агресия 48 3
10. Проектно-базирано обучение 16 1
11. Мениджмънт на ученическия клас 16 1
12. Personality & team building. Групово-динамичен тренинг за психокомфорт и работа в екип 32 2
13. Интерактивни методи в обучението 32 2
14. Теоретични основи на виртуалното обучение 48 3
15. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 48 3
16. Учителят в информационния век и виртуалното пространство 32 2
17. Учителят в информационния век и виртуалното пространство 48 3
18. Методика на разработването и конструирането на дидактически тестове 48 3
19. Технология на изграждането на курсове за онлайн и дистанционно обучение 48 3
20. Информационно-управляващи системи в образователните процеси 32 2
21. Информационно-управляващи системи в образователните процеси 48 3
22. Информационна култура и информационна сигурност в образователните институции 32 2
23. Информационна култура и информационна сигурност в образователните институции 48 3
24. Интернетика в образованието 32 2
25. Интернетиката в образованието 48 3