Софтуер >> СИСТЕМА ЗА ТЕСТОВЕ

 

І. Предназначение

Програмният продукт е web-базирана система, предназначена за осъществяване на изпитен контрол в тестова форма посредством компютър - в мрежа или Интернет.


ІІ. Необходима конфигурация

Сървър: Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP Pro с инсталиран IIS сървър и подръжка на ASP, 100 MB дисково пространство.

Клиентски компютър: Браузър Mozilla Firefox или Internet Explorer с подръжка на JavaScript.


ІІІ. Инсталиране на системата

Инсталацията протича по различен начин в зависимост от конкретната ситуация.


ІV. Структура на програмата

Програмата се състои от четири модула:

- модул база данни;

- модул "Обучаем" - решаване на тестове за подготовка (без оценка) и изпитни тестове;

- модул "Преподавател" - въвеждане на въпроси, конструиране на тестове и задаване на критерии за оценка;

- модул "Администратор" - въвеждане на учебни дисциплини и учебни групи, даване/отнемане на права на преподаватели и обучаеми.


V. Обучаеми

1. Всеки обучаем има собствен акаунт.

2. Всеки обучаем е част от дадена учебна група и има достъп до дисциплните, зададени за групата.

3. Обучаемият има право да решава безкраен брой пъти тестове за подготовка.

4. Обучаемият решава само веднъж "Входящ тест" за всяка дисциплина, оценката е окончателна.

5. Обучаемият решава "Изходящ тест" за всяка дисциплина и има право на два поправителни изпита, оценката от втория поправителен тест е окончателна.


VІ. Преподаватели

1. Всеки преподавател има собствен акаунт.

2. Всеки преподавател може да въвежда различни познавателни структури (ПС) за всяка дисциплина, до която има достъп.

3. Преподавателят въвежда проблеми в различните ПС.

4. Преподавателят има възможност да прегледа и редактира вече въведени проблеми.

5. Преподавателят конструира тестовете за "входящ", "текущ" и "изходящ" контрол - кои ПС се включват в теста и по колко проблема от всяка ПС

6. Всеки преподавател има възможността да състави своя собствена скала за оценяване.

7. Преподавателят следи моментното състояние (оценки, време за решаване на всеки тест) на обучаемите от учебните групи, които изучават дисциплина, до която преподавателят има достъп.


VІІ. Администратор

1. Администраторът въвежда учебните дисциплини.

2. Администраторът въвежда учебните групи от обучаеми.

3. Администраторът дава и отнема достъп до дисциплини на преподаватели и обучаеми.

4. Администраторът има достъп до данните на всички обучаеми и всички преподаватели.

5. Администраторът може да изтрива акаунти на обучаеми и преподаватели, цялата информация на потребителите се запазва в архив

6. Администраторът може да възстановява изтрити потребители.

7. Администраторът има възможност да прави backup на базата данни.


VІІI. Предимства на системата за тестове при извършване на изпитен контрол

1. Системата позволява решаване на тестове за различни учебни дисциплини, което се обуславя от разнообразието на типовете проблеми, които може да се въведат.

2. Изпитният контрол в тестова форма премахва субективния фактор при оценяването.

3. Решаването на тестове на компютър води до спестяване на консумативи, премахва нуждата от проверяване на всеки тест от преподавател, значително улеснява обучаемите.

4. Генерираните тестове се състоят от абсолютно произволно избрани проблеми, отговорите на всеки проблем са разбъркани и се появяват произволно при всяко следващо появаване. На практика тестовете за всеки обучаем са напълно различни. Това минимизира възможността от механично запаметяване и преписване при решаване на тест.

5. Системата има нищожни системни изисквания, единственото условие е да има оборудван компютърен кабинет с компютри в мрежа и инсталиран IIS сървър.