Виртуално обучение на кандидат водачи на МПС в среда на Интернет

 

Уважаеми обучаеми и колеги преподаватели,

Самостоятелната работа е един от най-важните принципи, методи и организационни форми в обучението. Възможността да предлагате и организирате самостоятелна работа на някои от Вашите обучаеми предполага и различни варианти на организация на процеса на обучение по теория (задължителните 36 часа).

Такава възможност за самостоятелна форма на обучение на Вашите курсисти в среда на Интернет предоставя web-базираната система VirtualTest. Основното предимство на този вид обучение е очевидно - възможност за самоподготовка по всяко време - курсистът сам определя кога и колко.

Методиката, която ние предлагаме, не се основава само на листовките, които понастоящем са в основата на обучението и изпита на водачи на МПС, а дава допълнителни възможности, които допринасят за по-добрата подготовка и затвърждаване на знанията. Идеите, върху които стъпва нашата методика, са:

1. Листовките, като утвърдена форма за обучение, са краен брой. Това предполага наизустяване на верните отговори, а не вникване в същността на решаваните проблеми. Във VirtualTest основното е генерирането на безкраен брой различни комбинации - няма повтаряемост между два последователни или непоследователни теста, освен това позицията на верния отговор за даден въпрос не е постоянна, а се променя в различните комбинации.

2. Съществуващите листовки (на хартиен носител или компютърно генерирани) са конструирани по един единствен критерий - всяка листовка съдържа определен брой проблеми от 19-те познавателни структури, обхващащи обучението по БДП. При VirtualTest е възможно конструиране на тестове само върху една, две или повече познавателни структури, в зависимост от това на какъв етап е обучението или върху усвояването на коя познавателна структура е необходимо да се наблегне - това позволява да се осъществява текущ контрол и проверка на степента на усвояване на различни етапи от обучението.

3. Обективна оценка - обучаващият не участва в оценяването. Оценката е резултат от броя верни отговори, като определен брой точки от теста съответства на определена оценка.

4. Позитивна мотивация - обективните тестове дават равни възможности на всички, оценката е справедлива и е резултат от вложения труд и усилия за овладяване на материала.

5. Възможност за самоорганизация и самоконтрол от страна на обучаемите:
- в режим "Подготовка" може да следи сам своите резултати и в зависимост от тях да решава тестове върху проблемните познавателни структури колкото пъти пожелае;
- в режим "Подготовка" курсистът веднага получава информация за отговора на поредния въпрос - ако е верен, преминава веднага към следващия въпрос, ако е грешен - се извежда информация за грешка и кой от отговорите е верен.
- в режим "Направи тест" може да го направи само веднъж и резултатите се записват, за да може преподавателят да ги види и коментира, като генерираният тест също е различен от тестовете, правени по време на подготовката.

6. Възможност за индивидуализация на процеса на обучение. Преподавателят може да осъществи "Входящ контрол" на обучаемите, за да се установи нивото на дадената група, което ще допринесе са по-нататъшното планиране на учебния процес чрез "Текущите контроли".

7. Възможност за използване на активни методи на преподаване. По време на груповите занятия преподавателят има възможност да прегледа резултатите на обучаемите и да се дискутират въпросите, които са възникнали, или пропуските, които са допуснали.

8. Възможност за икономия на време и средства при провеждане на обучението и оценяване на резултатите.

9. Възможност за "Краен контрол" с 60 въпроса, генерирани по правилата за листовка А и листовка Б.

При интерес от Ваша страна и желание да използвате системата в учебния процес, който организирате, е необходимо да се свържете с нас на тел. 02 958 50 71 или на адрес office@bdp-bg.net за да получите достъп до системата. Тези от Вашите обучаеми, които желаят да използват тази самостоятелна форма на обучение трябва да заплатят такса от 20 лв. във Вашия офис. Тази такса Вие превеждате по нашата банкова сметка:

ТБ "Алианц България" АД - клон Европа
BIC код: BUINBGSF, IBAN: BG47BUIN74441095931214
"Дидакта Консулт КС" ЕООД

Извършеното плащане и списъка на обучаемите, който ни представите, е основание те да получат достъп за работа със системата. Достъпът е за целия курс на обучение, който сте посочили за всеки курсист. Използването на системата за самостоятелна работа на Вашите обучаеми е абсолютно безплатно за Вас.

ViltualTest може да бъде използвана и за провеждане на вътрешни изпити, тъй като разполага с модул за статистика и отпечатване на протоколи. Тази функция на системата се заплаща допълнително.

10. Можете да тествате системата, като влезете като Преподавател с:

Потребителско име: guest

Парола: guest

Конструиран е Тест Текущ /1/ в режим Подготовка, който съдържа 30 въпроса.


С уважение: доц. Спиров