Виртуално самообучение на кандидат водачи на МПС в среда на Интернет

 

Уважаеми обучаеми,

Самостоятелната работа е един от най-важните принципи, методи и организационни форми в обучението.

Такава възможност за самостоятелна форма на обучение по БДП в среда на Интернет Ви предоставя web-базираната система VirtualTest. Основното предимство на този вид обучение е очевидно - възможност за самоподготовка по всяко време - Вие сам определяте кога и колко.

Методиката, която ние предлагаме, не се основава само на листовките, които понастоящем са в основата на обучението и изпита на водачи на МПС, а Ви дава допълнителни възможности, които допринасят за по-добрата подготовка и затвърждаване на знанията. Идеите, върху които стъпва нашата методика са:

1. Листовките, като утвърдена форма за обучение, са краен брой. Това предполага наизустяване на верните отговори, а не вникване в същността на решаваните проблеми. Във VirtualTest основното е генерирането на безкраен брой различни комбинации - няма повтаряемост между два последователни или непоследователни теста, освен това позицията на верния отговор за даден въпрос не е постоянна, а се променя в различните комбинации.

2. Съществуващите листовки (на хартиен носител или компютърно генерирани) са конструирани по един единствен критерий - всяка листовка съдържа определен брой проблеми от 19-те познавателни структури, обхващащи обучението по БДП. При VirtualTest е възможно конструиране на тестове само върху една, две или повече познавателни структури, в зависимост от това на какъв етап е обучението или върху усвояването на коя познавателна структура е необходимо да се наблегне - това позволява да се осъществява текущ контрол и проверка на степента на усвояване на различни етапи от обучението.

3. Обективна оценка - обучаващият не участва в оценяването. Оценката е резултат от броя верни отговори, като определен брой точки от теста съответства на определена оценка.

4. Позитивна мотивация - обективните тестове дават равни възможности на всички, оценката е справедлива и е резултат от вложения труд и усилия за овладяване на материала.

5. Възможност за самоорганизация и самоконтрол от Ваша страна:
- в режим "Подготовка" можете да следите сам своите резултати и в зависимост от тях да решавате тестове върху проблемните познавателни структури колкото пъти пожелаете;
- в режим "Подготовка" Вие веднага получавате информация за отговора на поредния въпрос - ако е верен, преминавате веднага към следващия въпрос, ако е грешен - се извежда информация за грешка и кой от отговорите е верен.
- в режим "Направи тест" можете да направите теста само веднъж и резултатите се записват, за да може преподавателят да ги види и коментира по време на груповите форми на обучение. Генерираният тест също е различен от тестовете, правени от Вас по време на подготовката.

6. Възможност за "Краен контрол" с 60 въпроса, генерирани по правилата за листовка А и листовка Б.

При интерес от Ваша страна и желание да използвате системата в обучението си за водач на МПС е необходимо:

- да се запознаете с възможностите на системата от демонстрационните тестове, които се намират на адрес www.bdp-bg.net;
- да преведете 20 лева по нашата банкова сметка:

ТБ "Алианц България" АД - клон Европа
BIC код: BUINBGSF, IBAN: BG47BUIN74441095931214
"Дидакта Консулт КС" ЕООД;

- да се свържете с нас на тел. 02 958 50 71 или на адрес office@bdp-bg.net за да получите достъп до системата;
- да информирате Вашия преподавател по теория, че използвате системата.

ViltualTest можете да използвате и за подготовка за заключителен изпит по правилата за генериране на двете листовки А и Б.

7. Можете да тествате системата, като влезете като Обучаем с:

Потребителско име: guest

Парола: guest

Ще имате възможност да решавате само Тест Текущ /1/ в режим Подготовка, който съдържа 30 въпроса.


С уважение: доц. Спиров